Statut

 • Štampa
 • El. pošta

SPORTSKI AUTO - MOTO SAVEZ

REPUBLIKE SRPSKE

S  T A  T  U  T

Banja Luka, Novembar  2015. godine

 

Na osnovu člana 10 Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ( Službeni glasnik RS, broj 52/ 01, 42/ 05 ), i člana 76, stav 2 Zakona o sportu Republike Srpske (Službeni glasnik RS, broj 4/02 i 13/03), Skupština Sportskog Auto-moto saveza Republike Srpske, na sjednici Skupštine, održanoj dana 13.11.2015 godine usvojila je

 

S  T  A  T  U  T

SPORTSKOG AUTO – MOTO SAVEZA

REPUBLIKE SRPSKE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

SAMS RS je granski savez dobrovoljno udruženih auto – moto i karting klubova na teritoriji Republike Srpske.
SAMS RS je organizovan radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka kao samostalna organizacija za obavljanje sportskih djelatnosti u oblasti auto, moto i kartiNovembang sporta.
SAMS RS je interesna, sportska i vanpolitička  organizacija.

 

Član 2.

Područje djelatnosti SAMS RS je teritorija Republike Srpske.
Naziv udruženja je: SPORTSKI AUTO-MOTO SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, a skraćeni naziv je SAMS RS.
Naziv udruženja na engleskom jeziku je: "SPORTS AUTOMOBIL ASSOCIATION OF REPUBLIC OF SRPSKA"
Sjedište SAMS RS je: Banja Luka,  Prva Kuljanska 2

Član 3.

SAMS RS ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
SAMS RS se upisuje u registar nadležnog suda i sportski registar.
SAMS RS za preuzete obaveze odgovara sopstvenom imovinom  ( potpuna odgovornost ).

 

Član 4.

SAMS RS ima svoj znak i zastavu. Opis znaka i zastave, kao i način njihove upotrebe, regulisaće se posebnim opštim aktom saveza.

 

Član 5.

SAMS RS ima pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika, prečnika 35mm, sa znakom SAMS RS u sredini i ispisanim tekstom ćiriličnim i latiničnim pismom na spoljnoj ivici: "Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Sportski Auto-moto savez"

Pečat SAMS RS može biti i manjeg prečnika za ovjeru članskog materijala i knjigovodstveno-finansijske dokumentacije.
Štambilj SAMS RS je pravougaonog oblika i ima pisani tekst:
SPORTSKI AUTO-MOTO SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
Br.____________ Datum__________20______godine BANJA LUKA

 

Član 6.

SAMS RS je vrhovni sportsko-stručni organ za auto, moto i karting sport Republike Srpske.
AMS RS, kao jedan od osnivača SAMS-a RS, svojom odlukom je prenio dio ovlašćenja  koja se odnose na auto-moto i karting sport.
SAMS RS je osnivač Sportskog Auto-moto saveza BiH.

 

II CILJEVI I ZADACI SAMS RS

Član 7.

SAMS RS ostvaruje ciljeve i zadatke koji su od interesa za auto, moto i karting sport i od koristi za klubove i saveze, a naročito:

 

 1. utvrđuje zajedničku politiku razvoja i unapređenja auto, moto i karting sporta.
 2. zastupa i ostvaruje zajedničke interese klubova i saveza pred međunarodnim organizacijama.
 3. vodi evidenciju aktivnih i pasivnih klubova članova SAMS-a.
 4. vodi evidenciju vozača, takmičara i sportskih funkcionera i izdaje članske karte-licence.
 5. raspisuje Šampionat RS i učestvuje u organizaciji auto, moto i karting takmičenja.
 6. organizuje seminare i druge stručne ispite za provjeru stručnog znanja i pripremu za polaganje ispita za sportske funkcionere iz oblasti auto, moto i karting sporta.
 7. ostvaruje saradnju sa inostranim auto, moto i karting savezima.
 8. organizuje i obezbjeđuje funkcionisanje jedinstvenog informacionog sistema za potrebe klubova i pruža potrebne informacije.
 9. izdaje publikacije o sportskim i drugim aktivnostima klubova i saveza.
 10. daje saglasnost za organizaciju takmičenja u RS.
 11. daje doprinos na zaštiti životne sredine i borbi protiv zavisnosti.

 

III ČLANSTVO

Član 8.

Članstvo u SAMS RS može da ostvari onaj Auto-moto, Karting klub ili Savez čiji predstavnik:
 1. potpiše pristupnicu o udruživanju u SAMS RS.
 1. uz pristupnicu dostavi rješenje o upisu u sudski registar, rješenje o upisu u registar sportskih organizacija kod Ministarstva za porodicu omladinu i sport , potvrdu o registraciji kod poreske uprave, Statut kluba.
 1. uplati člkanarinu za prijem, utvrđenu odlukom Skupštine.
 1. Klubovi kojima je prestalo članstvo ne plaćanjem članarine mogu ponovo postati članovi uplatom članarine za prijem.
Prijem u članstvo  vrši UO SAMSRS na osnovu izvještaja sekretara o ispunjenosti uslova..

 

Član 9.

Prava i obaveze klubova su da:

 1. svoj rad i angažovanje sprovode kroz  Skupštinu i ostala tijela.
 2. u okviru SAMS RS pokreću i razmatraju sva pitanja iz djelatnosti SAMS RS u cilju unapređenja auto, moto i karting sporta.
 3. biraju svoje predstavnike u organe SAMS RS preko kojih vrše upravljanje SAMS RS – e i na taj način obezbjeđuju uslove za efikasan rad SAMS RS.
 4. preko svojih predstavnika u organima SAMS RS daju prijedloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka, zaključaka i drugo, da traže intervenciju SAMS RS kod nadležnih sportskih opštinskih, gradskih i državnih organa radi zaštite interesa sporta u republici.
 5. iniciraju, predlažu i odlučuju o osnivanju odgovarajućih oblika organizovanja i rada.
 6. koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje vrši SAMS RS u okviru svoje djelatnosti.
 7. daju SAMS RS informacije i podatke koje on od njih traži radi radi obavljanja Zakonom i Statutom predviđenih poslova i zadataka.
 8. redovno plaćaju SAMS RS članarinu.
 9. ostvaruju uvid u rad SAMS RS i njegovih organa.
 10. čuvaju i podižu sportski i društveni ugled SAMS RS.
 11. izvršavaju odluke organa SAMS RS.

 

Član 10.

Članstvo kluba u SAMS RS prestaje:

 1. prestankom rada kluba,
 2. na pismeni zahtjev kluba da istupa iz SAMS RS,
 3. zbog teže povrede Statuta i disciplinskog pravilnika,
 4. odlukom nadležnog organa Republike Srpske kojom je klub brisan iz registra, i
 5. neplaćaljem članarine do 1. marta tekuće godine.

 

Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor SAMS RS , a isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka konačna.

 

IV ORGANI  SAMS RS

Član 11.

Organi SAMS RS su:
 1. Skupština,
 1. Upravni odbor,

 

S k u p š t i n a

Član 12.

Skupština je najviši organ upravljanja i odlučivanja u SAMS RS.
Skupština može zasjedati kao redovna, vanredna i izborna.
Redovna Skupština zasjeda najmanje jedanput godišnje, a najkasnije do 31.03.tekuće godine
Vanredna Skupština se obavezno saziva na zahtjev jedne trećine članova Skupštine.
Izborna Skupština održava se svake četiri godine.

 

Član 13.

Skupštinu SAMS RS sačinjava po 1 (jedan) predstavnik aktivnih klubova i 2 ( dva ) predstavnika AMSRS.
Status aktivnog kluba mogu imati klubovi koji organizuju i / ili su suoorganizatori takmičenja, koji imaju aktivne vozače-takmičare, i redovno ispunjavaju svoje finansijske obaveze. Upravni odbor SAMS RS svojom odlukom odlučuje koji klub ima status aktivnog kluba.
Samo aktivni klubovi mogu učestvovati u odlučivanju i donošenju odluka na sjednici Skupštine SAMS RS.

 

Član 14.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine pismenim putem, najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
Sazivanje vanredne Skupštine objavljuje se najmanje 3 dana prije održavanja.
Članovi Skupštine su prestavnici klubova koji posjeduju ovlašćenje za zastupanje i prestavljanje kluba u Skupštini.
U slučaju trajne spriječenosti da obavlja funkciju do isteka trajanja mandata nadležni organ člana SAMS RS izabraće drugog delegata.
Skupština SAMS RS punovažno odlučuje većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

 

Član 15.

Mandat delegata u Skupštini SAMS RS traje 4 ( četiri ) godine.
Kvorum za rad Skupštine postoji ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Skupštine.
U slučaju da nije postignut kvorum zasjedanje Skupštine po istom dnevnom redu održaće se u roku od najmanje 15 dana od prvobitno zakazane sjednice, uz ponovno pismeno pozivanje delegata.

Član 16.

Skupština ima sledeće nadležnosti:

 1. donosi  Statut, njegove izmjene i dopune, statutarne odluke i daje njihovo tumačenje;
 2. donosi  Poslovnik o radu Skupštine kao i izmjene i dopune poslovnika.
 3. bira i razrješava članove Upravnog odbora,  predsjednika i podpredsjednika   Skupštine.
 4. verifikuje mandat i donosi odluke o prestanku mandata članova

Skupštine.

 1. usvaja godišnji Plan rada i finansijskog poslovanja
 2. bira radna tijela Skupštine.
 3. razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu Upravnog Odbora i finansijski izvještaj o radu SAMS RS
 4. donosi odluku o prestanku rada
 5. određuje visinu godišnje članarine za pristup u SAMS RS

10)  donosi odluke o udruživanju u međunarodne organizacije i druge

sportske institucije, saveze, i udruženja.

11)  donosi odluku o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim

statusnim promjenama udruženja.

 

Član 17.

Predsjednika i podpredsjednika skupštine SAMS RS bira Skupština.
Mandat predsjednika skupštine traje 4 (četri) godine i može biti ponovo biran.
U slučaju odsutnosti ili sprječenosti Predsjednika skupštine SAMS RS njegova ovlašćenja se prenose na podpredsjednika skupštine.

 

Član 18.

U okviru svojih ovlašćenja Predsjednik Skupštine SAMS RS obavlja sledeće poslove:

 1. prestavlja Skupštinu.
 2. zakazuje sjednice Skupštine.
 3. predsjedava radom Skupštine.
 4. potpisuje odluke Skupštine.
 5. stara se da organi SAMS RS sprovode u djelo odluke Skupštine.
 6. usklađuje aktivnosti organa SAMS RS

 

Upravni odbor

Član 19.

Upravni odbor je organ upravljanja i broji 5 članova.
Članove Upravnog odbora bira Skupština SAMS iz članstva SAMS-a, a koji nisu članovi Skupštine SAMS-a.
Za člana Upravnog odbora se biraju pojedinci koji mogu značajno doprinijeti razvoju i jačanju SAMS RS.
Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici iz reda članova Upravnog odbora bira predsjednika i zamjenika predsjednika.
Predsjednik UO je istovremeno i predsjednik SAMSRS-a
Predsjednik i zamjenik presjednika  zastupaju i predstavljaju SAMS RS i imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom i ovim Statutom.
U slučaju spriječenosti predsjednika UO, sva prava i obaveze, prenose se na zamjenika predsjednika
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i ista lica mogu biti ponovo birana.

Član 20

Upravni odbor radi u sjednicama koje se održavaju po potrebi.
Za punovažan rad Upravnog odbora potrebno je prisustvo više od polovine članova.
Upravni odbor odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

 

Član 21.

Upravni odbor SAMS RS obavlja sledeće poslove:

 1. Preduzima mere za ostvarivanje programa, odluka i zaključaka Skupštine i priprema sjednice Skupštine.
 2. Priprema i predlaže izmjene i dopune Statuta i drugih akata koje donosi Skupština.
 3. Utvrđuje prijedlog rada i finansijskog poslovanja.
 4. Usvaja završni račun.
 5. Bira prestavnike SAMS RS u organe i tijela drugih organizacija.
 6. Imenuje i razrješava sekretara SAMS RS.
 7. Imenuje i razrešava Predsjednika Odbora za sport.
 8. Utvrđuje kriterije i donosi odluke o dodjeli priznanja SAMS RS.
 9. Donosi odluke o pribavljanju i otuđivanju nepokretne i pokretne imovine SAMS RS i upravlja imovinom.
 10. Donosi Pravilnik o auto moto sportu,Posebne Pravilnike i dodatke Pravilnika za tekuću godinu te Odluku o visini garancija, članarina i naknada
 11. Raspisuje šampionate, prvenstva i kupove.
 12. Usvaja kalendar takmičenja za tekuću godinu.
 13. Bira i razrešava  predsjednike komisija po disciplinama kao i članove drugih komisija predviđenih Pravilnikom o Auto moto sportu.
 14. Organizuje, usmjerava i vrši koordinaciju i saradnju sa nadležnim državnim organima i drugim organima i organizacijama.
 15. Obavlja i druge poslove koji ovim Statutom i drgim aktima nisu povjereni drugim organima SAMS RS.

 

Član 22.

Kontrolni nadzor zakonitosti rada organa SAMSRS vršiće nadležno Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS.

 

Odbor za sport

Član 23.

Odbor za sport je stručni organ Upravnog Odbora a čine ga sportski direktori po disciplinama u auto moto sportu.

 

Član 24.

Članovi odbora za sport biraju se na vrijeme od 4 (cetiri) godine i mogu biti ponovo birani.

 

Član 25.

Odbor za sport:

1. Usvaja izmjene i dopune sportskih pravilnika za republički šampionat.
2. Utvrduje kalendar i propozicije takmičenja, za republički šampionat
3. Utrvrduje prijedloge sportskih pravilnika i dodataka za šampionat  Republike Srpske
Za vršenje odredenih poslova iz svoje nadležnosti odbor za sport će obrazovati komisije i radna tijela,a što će se regulisati posebnim pravilnikom.

 

Član 26.

Sjednicu  odbora za sport saziva predsjednik  odbora, pismenim putem.
Sjednica se saziva i na zahtev 1/3 članova  odbora za sport.

 

Član 27.

Odbor  za sprt punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine clanova
Odbor za sport donosi odluke iz svoje nadležnosti ako za istu glasa više od polovine  ukupnog broja članova.
Rad  odbora za sport ureduje se poslovnikom.

 

V-ADMISTRATIVNI POSLOVI

Član 28.

 1. Administrativne, tehničke i organizacione poslove u SAMS RS obavlja sekretar u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast, Statutom SAMS RS, odlukama organa SAMS RS i odlukama  eksternih organa nadzora.
 2. Za sekretara može biti imenovano lice sa visokom ili višom  stručnom spremom i tri godine radnog iskustva.
 3. Sekretara SAMS RS imenuje Upravni odbor SAMS RS.
 4. Prava, obaveze i odgovornosti sekretara SAMS RS utvrđuju se posebnim ugovorom.
 5. Ugovor  ispred SAMS RS potpisuje predsjednk SAMS RS.

 

Član 29.

Sekretar SAMS RS obavlja sledeće poslove:

 1. Stara se o izvršenju odluka i drugih akata Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa i tjela SAMS RS.
 2. Priprema sjednice organa  SAMS RS, utvrđuje prijedlog akata tih organa i učestvuje u radu organa SAMS RS bez prava odlučivanja.
 3. Organizuje i koordinira rad komisija i odbora.
 4. Vrši distribuciju odluka i zaključaka organa i tijela SAMS RS.
 5. Ostvaruje neposrednu saradnju sa članovima SAMS RS u ostvarivanju programa rada i sportskih takmičenja i aktivnosti i pruža nephodnu stručnu i organizacionu pomoć.
 6. Odlučuje o nabavci osnovnih sredstava, inventara i repromaterijala do iznosa kojeg utvrdi Upravni odbor.
 7. Osvom radu sekretar podnosi godišnji izvještaj Upravnom odboru SAMS RS.
 8. 8. Obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom, Statutom, posebnim nalozima predsjednika SAMS RS i drugim aktima SAMS RS.

VI TAKMIČENJA

Član 30.

SAMS RS rukovodi i koordinira u organizaciji međunarodnih takmičenja, prvenstva RS i Kup takmičenja ( u raznim disciplinama auto-moto i karting sporta ) te podstiče organizaciju drugih takmičenja.
Ostala takmičenja su u nadležnosti članova Saveza, koja se organizuju u skladu sa Statutom SAMS RS i drugim propisima.
Svako takmičenje organizovano na bilo kom nivou u RS podliježe odobrenju od strane SAMS RS.

 

VII SREDSTVA ZA RAD I FINANSIRANJE RADA SAVEZA

Član 31.

Sredstva za rad SAMS RS ostvaruju  se od:

 1. sredstva AMS RS ostvarena po osnovu ugovora o saradnji u oblasti auto-moto i karting sporta
 2. članarine
 3. naknada za usluge i naknada od aktivnosti
 4. prihoda sopstvenih preduzeća i drugih privrednih organizacija
 5. davanja iz budžeta
 6. prodajom marketinških prava u organizaciji takmičenja ( reklame ), a odnos sredstava regulisaće se posebnim ugovorom između kluba organizatora i SAMS RS
 7. prihod od izdavanja licenci
 8. na drugi način u skladu sa Zakonom

 

Djelatnosti iz stava 4. ovog člana se registruje u nadležnom sudu, kada je to propisano Zakonom koji tu djelatnost reguliše.

 

Član 32.

Ako se Skupština za tekuću godinu ne održi do 31. marta, članarina za ulazak u sistem SAMS RS i godišnja članarina ostaju iste kao i prethodne godine.

 

Član 33.

Za finansiranje posebnih aktivnosti iz programa rada SAMS RS, zainteresovani članovi mogu da udružuju sredstva i osnivaju fondove saglasno odluci Skupštine.

Člana 34

SAMS RS upravlja i koristi  objekte i sredstva kojima raspolaže ili su mu dati na korištenje.
SAMS RS može objekte i sredstva kojima raspolaže, odnosno koristi, dati na korišćenje članovima, pod uslovima utvrđenim odlukom Skupštine.

 

VIII JAVNOST RADA

Član 35.

Rad SAMS RS i njegovih organa je javan o čemu se stara  sekretar.
Javnost se osigurava otvorenošću svih sjednica organa i tijela SAMS RS i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja.
Organi SAMS RS mogu ograničiti javnost sjednice a takvi slučajevi će biti regulisani Poslovnikom o radu.
SAMS RS  može imati svoje glasilo, čiji sadržaj i naziv utvrđuje Skupština
Zvanično glasilo SAMS RS je u elektronskom obliku (www.samsrs. net).

 

Član 36.

Organi SAMS RS kao i druga lica koja daju podatke i informacije u vezi sa radom  SAMS RS odgovorni su za njihovu tačnost.

 

IX  ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 37.

SAMS RS u obavljanju svojih aktivnosti i poslova preduzima mjere zaštite i unapređenja radne i životne sredine u skladu sa Zakonom, opštim aktima, planovima i programima SAMS RS.

 

X OPŠTI AKTI SAMS RS

Član 38

Opšti akt SAMS RS je Statut.
Ostali akti SAMS RS su pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na određen način uređuju pitanja iz nadležnosti

 

Član 39.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku donošenja.
Prijedlog za izmjene i dopune Statuta SAMS RS , odnosno opšteg akta može dati Upravni odbor ili najmanje 1/3 aktivnih klubova, članova Skupštine.
Tumačenje Statuta je u nadležnosti Skupštine SAMS RS.

 

X I PRESTANAK RADA

Član 40.

SAMS RS prestaje sa radom u skladu sa Zakonom.
Odluku o prestanku rada SAMS RS donosi Skupština 2/3 većinom glasova Skupštine.

Preostala imovina SAMS RS poslije brisanja iz registra raspodjeljuje se drugim udruženjima koja imaju sličnu djelatnost.

 

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut SAMSRS, broj 01-28/15 od 09.06.2011. godine.

 

 

Broj: _____15
Datum: 13.11.2015
P R E D S J E D N I K
SKUPŠTINE SAMS RS
_______________________
Slavko Tanasić